Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2016/2017
w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

I półrocze trwa od 1 września 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.
II półrocze trwa od 30 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
2. Informacyjne zebranie z rodzicami 13 września 2016 r.
3. Konferencja Rady Pedagogicznej zatwierdzająca organizację pracy szkoły 13 września 2016 r.
4. Konsultacje z rodzicami pierwsze środy następujących miesiący: 5.10.2016, 7.12.2016, 1.03.2017, 10.05.2017, 7.06.2017 (od godz. 16:00 – 17:00) w razie potrzeby można zorganizować zebranie z rodzicami
5. Śródroczne zebranie z rodzicami 9 listopada 2016 r.
6. Test sprawdzający wiadomości uczniów klas I od 5.09 do 9.09. 2016 – testy diagnozujące z języków obcych

14 września 2016 r. (część humanistyczna)
15 września 2016 r. (część matematyczno-przyrodnicza)

7. Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze do 9 grudnia 2016 r.
8. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
9. Próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka angielskiego
grudzień 2016 r./styczeń 2017 r.
10. Poinformowanie uczniów o ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze i wystawienie ocen 10 stycznia 2017 r.
11. Zebranie z rodzicami informujące o postępach w nauce i zachowaniu oraz o uzyskanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów 11 stycznia 2017 r.
12. Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze 11 stycznia 2017 r.
13. Konferencja podsumowująca działalność Rady Pedagogicznej za I półrocze 1 lutego 2017 r.
14. Ferie zimowe 16 stycznia 2017 r. – 29 stycznia 2017 r.
15. Rekolekcje wielkopostne  3-5 kwietnia 2017 r.
16. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
17. Śródroczne zebranie z rodzicami 6 kwietnia 2017 r.
19. Egzamin gimnazjalny:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka angielskiegoEgzamin dodatkowy:
– część humanistyczna
– część matematyczno- przyrodnicza
– część z języka angielskiego
19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.1 czerwca 2017 r.2 czerwca 2017 r.3 czerwca 2017 r.
20. Test kompetencji dla uczniów klas II
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka angielskiego
9 maja 2017 r.
10 maja 2017 r.
11 maja 2017 r.
21. Wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku 16 maja 2017 r.
22. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i wystawienie ocen 6 czerwca 2017 r.
23. Konferencja klasyfikacyjna – roczna 16 czerwca 2017 r.
24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
25. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
26. Konferencja podsumowująca działalność dydaktyczno-wychowawczą w gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 24 czerwca 2017 r.
27. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaną podane do wiadomości do 30 września 2016 r. po zaopiniowaniu przez RR, SU i RP

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2016/2017
Dyrektor Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2016/ 2017 są:
24 października 2016 r. (poniedziałek) – Dzień Patrona
19,20,21 kwietnia 2017 r. (środa, czwartek, piątek) – 
3 dni egzaminu gimnazjalnego
16 czerwca 2017 r. (piątek po Bożym Ciele)
22 czerwca 2017 r. (czwartek)
W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły.
Dni do odpracowania w roku szkolnym 2016/2017 – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego i za zgodą Organu Prowadzącego
31 października 2016 r. – odpracowywać będziemy 22 października 2016 r.
2 maja 2017 r. – odpracowywać będziemy 6 maja 2017 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami).

Wyżej podane terminy z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie, co zostanie podane do wiadomości.