Szkoła promująca zdrowie

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie

SPZ logoNasze Gimnazjum od lat realizuje działalność profilaktyczno-prozdrowotną. Bardzo ciekawym elementem działań profilaktycznych były zorganizowane po raz pierwszy, w maju 2004 r. „Szkolne Dni Promocji Zdrowia” w ramach „I Regionalnych Dni Promocji Zdrowia” we współpracy z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Rybniku. W ciągu tygodnia nauka połączona była z zajęciami sportowymi oraz spotkaniami ze specjalistami prowadzącymi prelekcje i warsztaty dla uczniów. Pozytywne wrażenia i emocje towarzyszące tej imprezie skłoniły nas do napisania programu, aby umożliwić szkole wstąpienie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży istnieje konieczność kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły. Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawę. Szkoła promująca Zdrowie to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko. Zachęcają ludzi w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Program Szkoły Promującej Zdrowie w naszym gimnazjum powstał w wyniku diagnozy środowiska lokalnego, zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym Szkoły i aktami prawa oświatowego.

29 listopada 2006 roku naszemu gimnazjum został przyznany Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W opinii nauczycieli, Zespołu Koordynującego Program „Szkoły Promującej Zdrowie”, uczniów i ich rodziców wszystkie działania podejmowane na terenie szkoły spełniły zamierzony cel. Wzrosła świadomość gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli na temat zasadności realizacji tematyki zdrowia w pojęciu bardzo szerokim. Młodzież zdecydowanie poszerzyła swoją wiedzę na temat zdrowia i dbania o nie na wszelkich płaszczyznach: fizycznej, psychicznej i społecznej. Zauważa się poprawę w relacjach koleżeńskich, otwartość na innych oraz lepszą komunikację w relacjach uczeń – nauczyciel. Poprawiły się również kontakty rodziców ze szkołą – rodzice chętniej zgłaszają się po pomoc w sytuacjach problemowych ze swoim dzieckiem.

W chwili obecnej staramy się o Prolongatę Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.