O programie Comenius

„Uczenie się przez całe życie” Comenius
LET ME KNOW YOU: UNITED IN DIVERSITY

Miło nam ogłosić iż nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z funduszu europejskiego na realizację projektu Comenius, Uczenie się przez całe życie.
Nasz projekt realizować będziemy wraz ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Litwy oraz Bułgarii.
Partnerskie Projekty Szkół to projekty edukacyjne o wymiarze międzynarodowym. Mogą mieć bardzo zróżnicowaną tematykę (np.: nauka języków obcych; muzyka, potrawy i obyczaje mieszkańców Europy; historia danego regionu; nowe metody nauczania) i niemal dowolną liczbę partnerów – dwóch w przypadku projektów dwustronnych i ponad trzech w projektach wielostronnych. Partnerami są w tym przypadku szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne z różnych krajów, które – w zależności od specyfiki projektu – otrzymują dotację na zagraniczne wyjazdy swoich podopiecznych i/lub pracowników oraz realizację innych działań zmierzających do podniesienia jakości edukacji, urozmaicenia programu nauczania czy wprowadzenia nowych metod pedagogicznych.

Dzięki udziałowi w projektach Comeniusa nauczyciele i uczniowie rozwijają swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przygotowują się do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej: uczą się samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach, twórczego rozwiązywania problemów.

Partnerskie Projekty Szkół dzielą się na projekty dwustronne i projekty wielostronne. Nasza szkoła realizuje projekt wielostronny
Projekty wielostronne to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie. Mogą koncentrować się wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką.
Partnerskie Projekty Szkół to największa z akcji programu Comenius – w Polsce co roku w jej ramach Komisja Europejska finansuje około 500 projektów.

Przykładowe formy aktywności podczas realizacji projektu:
– spotkania partnerów projektu
– wyjazdy do organizacji partnerskich pracowników organizacji Beneficjenta i uczniów uczestniczących w projekcie
– badania, studia przypadków
– job shadowing
– opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu
– wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT (www, e-mail, videokonferencje)
– konferencje, seminaria, warsztaty
– prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu, etc.
– organizowanie wystaw, przedstawień, festynów zaplanowanych we wniosku
– wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu
– przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu
– autoewaluacja
– rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe, wystawy)
– wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie, współpraca z innymi projektami dot. podobnych obszarów tematycznych (np. włącznie z wyjazdami)
Czas realizacji projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół wynosi 2 lata.

Więcej informacji na stronie www.comenius.org.pl

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.